Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Greeneris Sp. z o.o., KRS: 0000435724, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się Politykę Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 5. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wysłałeś nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@greeneris.pl
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna airwatch.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Greeneris Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

EULA

GREENERIS Sp. z o. o. – UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO – Mobispiral
Data wejścia w życie : xx.xx.2018
Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („umowa”) zawierana jest pomiędzy spółką Greeneris sp. z o. o. („Greeneris”) a użytkownikiem („użytkownik”). Dokładne zapoznanie się z niniejszą umową jest niezwykle istotne. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszej umowy i nie chce być nią związany, nie powinien instalować aplikacji, której dotyczy niniejsza umowa lub w inny sposób korzystać z oprogramowania, którego dotyczy niniejsza umowa. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na warunki niniejszej umowy, nie będzie mieć dostępu ani nie będzie mógł pobrać lub używać oprogramowania i/lub usługi. Spółka Greeneris zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w niniejszej umowie, według własnego uznania i w dowolnej chwili. W przypadku zmiany warunków niniejszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie przed wejściem w życie zmian.

1. Warunki ogólne
1.1. Niniejsza umowa licencyjna dotyczy aplikacji Mobispiral
1.2. Instalacja i użytkowanie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją umowy licencyjnej.
1.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejsze umowy w całość do momentu usunięcia aplikacji Mobispiral ze swojego urządzenia.
1.4. Greeneris wprowadza do aplikacji niezbędne aktualizacje kody w razie wykrycia nieprawidłowości w działaniu

2. Prawo własności
2.1. W wyniku dystrybucji aplikacji Mobispiral nie są przenoszone żadne prawa, udziały ani tytuły własności, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej w związku z oprogramowaniem i wszystkimi jego częściami, łącznie z wszelkimi kopiami lub dziełami pochodnymi (lub ich częściami), a także wszelkimi aktualizacjami oprogramowania.
2.2. Zabronione jest ingerowanie w kod aplikacji, modyfikowanie jej działania przez zewnętrzne programy, używanie jej w sposób inny niż zostało to zaprojektowane, wykorzystywanie części kodu w innych celach oraz wszelkie inne działania zakładające wykorzystanie aplikacji inaczej niż w pierwotnym założeniu producenta.
2.3. Aplikacja Mobispiral wykorzystuje do zalogowania profil użytkownika platformy Airwatch oraz może funkcjonować jedynie we współpracy z nią. Wszelkie próby ominięcia podyktowanego sposobu uwierzytelniania użytkownika, łączenia z innymi platformami typu Mobile Device Management czy zastępowania logowaniem do innego systemu lub do profilu lokalnego są zabronione.
2.4. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie wszelkich działań na uzasadnioną prośbę spółki Greeneris w celu udowodnienia, zachowania, wyegzekwowania lub ochrony powyższych praw.

3. Ograniczona licencja. Zgodnie z warunkami Umowy, na Okres obowiązywania umowy spółka Greeneris niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu i ograniczonego prawa oraz licencji w formie subskrypcji na:
3.1.1. Instalowanie kopii Oprogramowania na smartfonie będącym pod kontrolą użytkownika, należącego do grupy urządzeń będących w sieci platformy WMvare Airwatch dostarczonej przez firmę Greeneris

3.1.2. Uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Oprogramowania, wyłącznie zgodnie z Dokumentacją w celu rozszerzenie funkcjonalności platformy VMware Airwatch
3.1.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie, spółka Greeneris nie udziela użytkownikowi żadnego innego prawa ani licencji w odniesieniu do oprogramowania na mocy niniejszej umowy. Tytuł własności do oprogramowania nie jest przenoszony na użytkownika. Użytkownik jest właścicielem urządzenia, na którym oprogramowanie jest zarejestrowane, lecz spółka Greeneris zachowuje wszelkie prawa, udziały i tytuły własności oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z oprogramowaniem Mobispiral.
3.1.4. Zabronione jest tworzenie, używanie lub utrzymywanie jakichkolwiek nieuprawnionych połączeń z oprogramowaniem poza autorsko przewidzianej autoryzacji użytkownika poprzez konto Airwatch

4. Cena i koszty dodatkowe
4.1. Licencja na użytkowanie aplikacji Mobispiral jest sprzedawana w formie subskrypcji na warunkach ustalonych ze spółką Greeneris
4.1.1. Obustronna wyraźna akceptacja warunków transakcji jest konieczna do przeprowadzenia pełnego procesu zakupowego
4.1.2. Zakończenie procesu zakupowego oraz wydanie użytkownikowi dostępu do produktu następuje w momencie opłaty wartości zamówienia z góry, lub po zgodzie na wystawienie faktury Vat z odroczonym terminem płatności, obciążającą użytkownika.
4.1.3. Wszelkie koszty związane z transakcją są jawne dla obu stron umowy.
4.2. Do używania aplikacji konieczne jest połączenie urządzenia z serwerem, na którym przechowywane są tworzone przez aplikację dane.
4.2.1. Greeneris nie odpowiada za koszty powstałe w związku z koniecznością zapewnienia dostępu urządzenia do internetu, ani za koszty transferu danych na serwer użytkownika lub pobieranie z niego danych.
4.2.2. Greeneris nie odpowiada za koszty utrzymania serwera używanego do przechowywania danych z aplikacji Mobispiral.
4.2.3. Greeneris nie odpowiada za koszty związane z ewentualnymi karami przyznanymi w związku z nieprawidłowym przechowywaniem danych osobowych przez użytkownika aplikacji, ani przez przedsiębiorstwo/instytucję, w imieniu której występuje użytkownik aplikacji. Greeneris nie jest administratorem tych danych.